A Web Developer who loves PHP, Laravel, Dota, Kim Dung's novels, and Japanese Culture!

More About Me

Trong lúc bạn đang cố gắng thì ở đâu đó ngoài kia, những người giỏi hơn bạn họ cũng đang cố gắng.
Vậy bạn cần phải làm gì?
Bạn cần phải cố gắng hơn!

~ Tư tưởng DTK ~

My Blog - Recent posts

Finally, It’s opened! (yeah)

(yeah3)

cd /projects
mkdir my_first_blog
cd my_first_blog
install a_cms
install a_theme && edit the_theme
add more_features
create about_me_page
create my_products_page
publish my_first_blog
say "Hello, World!" // (yeah)